دیوی:عجول نبر؟!

صابر ابر:کی؟!

دیوی:عجول نبر؟!

تو نیستی؟!ها؟!

صابر ابر:صابر ابر!صابر!

دیوی:پا بده!

پا بده! پا بده!

صابر ابر:اون دسته!دسته!

دست دستم کثیفه!

دیوی:سال کهنت نامبارک!

سال کهنت نامبارک!

صابر ابر:سال نوی شما هم مبارک

دیوی:خیلی بد بازی میکنی ازت متنفرم!

صابر ابر:واقعا؟!!